Disclaimer

Algemene voorwaarden

Op alle reserveringen en verrichte diensten van Babyecho 3D4U zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing.

Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden.

 

Doel echoconsult

Het doel van een echo bij Babyecho 3D4U is het via echoscopische technieken zichtbaar maken van het ongeboren kind voor niet-medische doeleinden.

Geen enkele uitspraak gedaan voor, tijdens of na het bezoek mag worden uitgelegd als een medisch oordeel. In geen geval wordt bewust gezocht naar afwijkingen. Daarom kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele achteraf gebleken afwijkingen.

 

Doorverwijzing

Indien er sprake mocht zijn van een, naar ons inzicht, afwijkend echobeeld dan zullen wij dit in overleg met de cliënten terugkoppelen naar de behandelend arts of verloskundige.

 

Geslachtsbepaling

Vanaf 16 weken kan er worden gekeken naar het geslacht.

Hierover is echter nooit 100% zekerheid te geven.

 

Kwaliteit

Babyecho 3D4U werkt uitsluitend met goed opgeleide professionele echoscopisten en moderne apparatuur. In alle gevallen wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk eindresultaat. Omdat, in het bijzonder bij 3- en 4-dimensionale beelden het eindresultaat echter medebepaald wordt door externe factoren, kan geen garantie worden gegeven op een bepaald eindresultaat.

 

Vertrouwelijkheid

babyecho 3D4U verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de zwangerschap die tijdens het bezoek wordt verkregen.

 

Reservering

Bij het maken van de reservering wordt gekozen voor een bepaald pakket tegen een overeengekomen prijs. Betaling is contant of per PIN verschuldigd direct na afloop van het bezoek.

 

Overmacht

Indien Babyecho 3d4U na het maken van een reservering niet in staat is de overeengekomen prestatie te leveren, dan zal zij cliënte hierover zo spoedig mogelijk informeren. Cliënten kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van financiële compensatie.

 

Aansprakelijkheid

Echoscopie wordt al meer dan 30 jaar op grote schaal toegepast.

Tot nu toe zijn in de praktijk en in wetenschappelijk onderzoek géén nadelige gevolgen of schadelijke effecten naar voren gekomen.

babyecho 3D4U aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel berokkend aan cliënten door welke oorzaak dan ook, noch voor daaruitvloeiende kosten en/of vergoedingen